Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Meij Webdesign ,gevestigd in  het kantoor aan de Nieuwe Langendijk 56 2611 VL Delft. Telefoon: 06-20273573 Internet site: https://webwinkel.studio

Klanten van Meij Webdesign worden geacht notie te hebben genomen van de Algemene leveringsvoorwaarden van Meij Webdesign

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

a.         Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Meij Meijwebdesign m.b.t de producten en diensten zoals die worden aangeboden op de website meijwebdesign.nl zoals webdesign, onderhoud, web development, cursussen en SEO advies.

b.        Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Meij Webdesign en aanvaardt deze ondanks eventuele strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

a.         Alle aanbiedingen en offertes van Meij Webdesign zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen 14 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Meij Webdesign

b.        Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd op de overeengekomen datum mits het voorschot is ontvangen, zie artikel 6.a.

Artikel 3. Annuleren van de bestelling

a.         De annuleren van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Meij Webdesign haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat. Mocht het voorschot al betaald zijn, dan wordt deze teruggestort met aftrek van de kosten van 1 uur arbeid.

Artikel 4. Levering

a.       De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Meij Webdesign niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schade vergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

b.      Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

c.       Zonder overeengekomen datum, zal Meij Webdesign een datum aanwijzen volgens zijn agenda

Artikel 5. Risico

a.       Alle goederen die toebehoren aan de klant en die zich bij Meij Webdesign bevinden, worden bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betaling

a.       Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 50% van het factuurbedrag, en wel voordat er begonnen wordt met de overeengekomen diensten.

b.      Meij Webdesign hanteert een betalingstermijn van 14 dagen op eind facturen.

c.       Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 7 dagen na ontvangst van een aanmaning door Meij Webdesign, is de klant een nalatigheidsinterest verschuldigd van 1,5% per maand. Bovendien behoudt Meij Webdesign zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

a.       Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Meij Webdesign te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

a.       Meij Webdesign verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Meij Webdesign is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

b.      De aansprakelijkheid van Meij Webdesign met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Meij Webdesign. De totale aansprakelijkheid van Meij Webdesign, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Meij Webdesign werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. Meij Webdesign kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten.

c.       SEO optimalisatie heeft als doel pagina’s te optimaliseren voor Google. Voor de plaatsing in de indexering kan geen enkele garantie worden afgegeven

d.      Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Meij Webdesign geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

e.       Meij Webdesign gebruikt WordPress.org open source software. De open source software kent geen garanties.

f.       Als thema wordt software van leveranciers gebruikt, bijvoorbeeld StudioPress.com of Divi gebruikt. Garanties worden door deze partijen zelf verstrekt.

g.      Plugins die gebruikt worden, worden alleen geïnstalleerd met goedkeur van de klant. Fouten in software vallen niet onder de aansprakelijkheid van Meij Webdesign

h.      Om de website goed te laten draaien, dient de software geregeld up-to-date te worden gehouden. Het programma WordPress.org geeft dit zelf aan. De klant kan ervoor kiezen om dit onderhoud zelf uit te voeren of tegen betaling dit door Meij Webdesign te laten verrichten.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

a.       De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Meij Webdesign gecreëerde website worden overgedragen aan de klant.

b.      Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Meij Webdesign werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Meij Webdesign verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

a.       Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een per email ingebrekestelling, heeft Meij Webdesign het recht om

i.            de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen

ii.            de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie

b.      Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Meij  Webdesign verleende diensten betalen, alsook de kosten die Meij Webdesign moet maken als gevolg van deze beëindiging. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Meij Webdesign.

c.       Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 11. Referentie

a.       De klant gaat ermee akkoord dat de door Meij Webdesign voor de klant ontwikkelde diensten wordt opgenomen in het referentieportfolio van Meij Webdesign.

Artikel 12. Overmacht

a.       Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Meij Webdesign geen controle heeft, bevrijden Meij Webdesign, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant

Artikel 13. Nietigheid

a.       Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Meij Webdesign en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 14. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

a.       Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten van Meij Webdesign. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Den Haag of Rotterdam.